Har du sjove historier, spændende billeder eller andet som andre i klubben kan have glæde af, så send det til os på mail.

Medlemmer i udvalget:

Ruben Leonhardt, formand Tlf: 2056 6254  webmaster@norddjursgolf.dk
Inge-Lis Mørch Tlf.: 4224 1314  ilm@norddjursgolf.dk
Annie Pihl  Tlf.: 2565 9005 aps@norddjursgolf.dk
Lene Norheim Tlf.: 2620 8520 privat@lenenordheim.dk


Forretningsorden

Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende. Der afholdes møder efter behov i forhold til sæson. Der kommunikeres efter behov via mail. Der udarbejdes referat fra møderne. Referat godkendes og tilsendes sekretariat for videre foranstaltning.

Begrebsdefinition:
Intern kommunikation – kommunikation til medlemmer. Ekstern kommunikation – kommunikation til eksterne målgrupper


Formål

Overordnet: Promovere Norddjurs Golfklub internt og eksternt for derved at synliggøre klubbens attraktivitet for både nuværende- og fremtidige medlemmer, gæster og virksomheder.

Internt: Kontinuerlig kommunikation med klubbens medlemmer, så disse føler sig velinformerede og delagtiggjort i klubbens drift og aktiviteter.

Eksternt: Kommunikere klubbens eksterne aktiviteter og tilbud til relevante målgrupper, for derved at øge klubbens indtjening.

Målsætning

Internt: At fastholde klubbens medlemmer ved høj informationsgrad i en form, som også tilgår medlemmer, der ikke frekventerer klubben regelmæssigt.

Eksternt: At tilbyde og synliggøre arrangementer, der er fordelagtige for både målgrupperne og klubben

Strategi

Internt: Udsende nyhedsmail med aktuel og relevant information. Herigennem fast kommunikation fra greenkeeperstab, servicemedarbejder, pro og sekretariat. Alle udvalg og ”klubber i klubben” opfordres ligeledes til information via nyhedsmailen. Øge kendskab til og brug af vores sociale medier.

Medlemmer tilskyndes til medvirken til indhold med for eksempel ”den gode golfhistorie” eller øvrigt materiale af interesse for hovedparten af medlemmerne.

Eksternt: Udsende prospekt målrettet virksomheder indenfor nærmere afgrænset radius samt betragtelig medarbejderstab, med henblik på afsætning af Company Days arrangementer.

Udsende prospekt målrettet uddannelsesinstitutioner – herunder folkeskoler  samt idrætsforeninger og lignende med henblik på afsætning af ”Golf for Sjov” arrangementer

Opgaver – opstart

Intern: Udarbejdelse af skabelon til nyhedsmail. Etablere kontakt til ”klubber i klubben” og udvalg. Udbrede medlemmernes kendskab til og interesse for nyhedsmailen/klubbens sociale medie.          

Ekstern: Udarbejdelse af målrettede prospekter. Indhente tilbud hos eksterne leverandører på forplejning. Kontakt til “Company Day” kunde med henblik på reference på prospekt.

Opgaver – kontinuerlige

Internt: Ajourføre og udsende nyhedsmail på basis af samarbejde med ”klubber i klubben”, udvalg og enkeltstående medlemmer. Ajourføre sociale medier. Søge frivillig assistance til arrangementer via nyhedsmail.

Eksternt: Ajourføre og udsende breve, prospektmateriale til relevante målgrupper. Søge frivillig assistance til arrangementer via nyhedsmail.

 

Kommunikationsudvalget marts 2014